Liên hệ

Đại diện cho tiếng nói của những con người yêu công nghệ. Đưa giá trị của công nghệ đến gần hơn với cuộc sống.

Địa chỉ: Việt Nam

Email: info@thepixel.vn

Điện thoại: +84 96 639 13 90

Website: https://thepixel.vn