Liên hệ

Đại diện cho tiếng nói của những con người yêu công nghệ. Đưa giá trị của công nghệ đến gần hơn với cuộc sống.

Địa chỉ: Việt Nam

Email: tranconghau83@gmail.com

Điện thoại:

Website: https://thepixel.vn